1/12

IDB

מצגת עסקית

1/9

ELPAZ

מצגת עסקית

1/5

בנק לאומי

מצגת עסקית

1/7

בנק לאומי

מצגת עסקית

1/7

בית ספר אורנית

מצגת עבור וועדת פרס חינוך מחוזי

1/11

מועצה אזורית גן רווה

מצגת עבור וועדת פרס החינוך היישובי